Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Oldambt Meubelen en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’.

2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Oldambt Meubelen en de koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van dezebepalingen.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden.

5. Indien Oldambt Meubelen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Oldambt Meubelen enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6. Oldambt Meubelen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

7. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Aanbod

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Oldambt Meubelen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2. Oldambt Meubelen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanboddoor de consument mogelijk te maken.

4. Een aanbieding komt te vervallen indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door Oldambt Meubelen. Een bestelling is niet geldig indien Oldambt Meubelen uw woon-of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Oldambt Meubelen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen

1. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van Oldambt Meubelen inclusief 21% btw.

2. De prijzen die vermeld zijn op de site van Oldambt Meubelen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.

3. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvend. Oldambt Meubelen behoudt zich het recht om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is.

4. In het geval van een prijsverhoging zoals in lid 3 genoemd, zal dit meegedeeld worden aan de koper die alsdan gerechtigd zal zijn de koopovereenkomst te annuleren binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijsverhoging, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de koper binnen deze 14 dagen geen contact opneemt gaat Oldambt Meubelen ervanuit dat de koper instemt met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Levering en levertijden

1. De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door de koper en geaccepteerd door Oldambt Meubelen.

2. Oldambt Meubelen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Oldambt Meubelen kenbaar heeft gemaakt.

4. De levertijdvan producten van Oldambt Meubelen bedraagt gewoonlijk 6-8 weken, tenzij anders is aangegeven op de site of bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Oldambt Meubelen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Oldambt Meubelen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Oldambt Meubelen tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.